Vad är olja och naturgas?

Olja och naturgas består av föreningar av kol och väte, så kallade kolväten. Kolväteföreningar bildas genom uppvärmning av organiskt kol under högt tryck i sedimentära bergarter. Det enklaste kolvätet, som består av en kolatom och fyra väteatomer, kallas för Metan (CH4) och är en gas vid normalt tryck och temperatur. Metan har ett högt energiinnehåll och är den huvudsakliga beståndsdelen i naturgas. Mer komplicerade föreningar mellan kol och väte bildar kolvätekedjor vars vikt beror på kedjans längd. I takt med att kedjorna blir tyngre övergår kolvätena från gasform tillflytande form. En fyndighets kolväten kan grovt delas in i trehuvudprodukter: råolja, kondensat och naturgas.

Råolja och naturgas som återfinns i naturen består av blandningar av olika kolväteföreningar vilka måste separeras för att kunna användas. En lättare råolja har fler användbara kolväten jämfört med tyngre råoljor och betingar därmed etthögre marknadspris. Utvunnen gas genomgår ett eller flera stadier av tvättning eller filtrering varvid bland annat kondensat, helium, svavel och vatten separeras från gasen.