Redbets VD har ordet

Redbets intäkter ökade kraftigt under åren 2006-08, men efter Bolagets anpassning av sin pokerverksamhet till nätverkens bonusregler under våren 2009 har intäkterna fallit tillbaka. Samtidigt har Bolaget under det senaste året byggt upp alltför höga kostnader, vilket har resulterat i stora förluster och negativt kassaflöde.

Omgående efter mitt tillträde som ny VD i april påbörjade vi ett omfattande åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna i Bolaget. En rad personer i ledande befattningar fick omgående lämna Bolaget. Personalneddragningarna har framför allt berört den svenska organisationen och koncernens operativa verksamheter är därefter i huvudsak förlagda på Malta och i Lettland. Verksamheten i England har avvecklats och Mingelbingo har stängts ned. Avveckling av andra olönsamma verksamheter har antingen genomförts eller är under genomförande. Vi skapar därigenom en förenklad och mer kostnadseffektiv bolagsstruktur. Vidare har avtal med i princip samtliga externa konsulter avslutats och ett antal leverantörsavtal har omförhandlats. Denna storstädning tyngde resultatet rejält under det andra kvartalet med stora engångskostnader, men på några månaders sikt innebär åtgärderna en halvering av Bolagets totala fasta kostnadsmassa.

Parallellt med åtgärderna på kostnadssidan så arbetar vi intensivt med att öka våra intäkter. Vår tillväxtstrategi bygger på ökat fokus på nya tillväxtmarknader, stärkt och balanserad produktportfölj, kostnadseffektiv och skalbar marknadsföring samt personlig kundhantering.

Omkring hälften av Bolagets intäkter genereras idag av skandinaviska pokerspelare. Detta är en mogen och konkurrensutsatt marknad, vilken förväntas visa låg tillväxt framöver. Vi har därför påbörjat en expansion i ett antal nya marknader, framför allt i Östeuropa, där tillväxten är hög. Som ett första steg har sajten redbet.com lanserats på ryska. Vi har omfattande erfarenhet inom spelverksamhet i Östeuropa, både genom vårt lettiska dotterbolag Optibet samt bland ledning och i ägarledet. Vår organisation i Lettland kommer att användas som bas för vår satsning i de före detta Sovjetstaterna.

Bolaget har fram till nyligen fokuserat huvudsakligen på poker och investeringarna inom sportsbetting och casino har varit begränsade. Vi håller på att stärka våra kunderbjudanden inom sportsbetting och casino, då dessa produkter utgör viktiga källor för framtida tillväxt i både etablerade och nya marknader. Som exempel introducerades live betting i samband med fotbolls-VM i juni genom både Redbet.com och Optibet.com.

Vår marknadsföring kommer på kort sikt huvudsakligen att vara baserad på affiliates. Genom affiliatesamarbeten baserade på intäktsdelning kan vi öka vår marknadsföring utan initial investering och utan risk. Parallellt kommer vi att investera selektivt i betald media, d v s marknadskanaler som kräver en initial investering och inte involverar affiliates. Detta kommer att göras på ett begränsat och kontrollerat sätt med noggrann resultatuppföljning. Allt eftersom vi ser att investeringen i en viss kanal ger bra resultat så kommer investeringarna att ökas successivt.

För att stärka lojaliteten och aktiviteten bland våra kunder så arbetar vi med att förbättra vår kundhantering genom en mer personlig kundkommunikation och riktade kunderbjudanden. Vi kommer bland annat att öka användningen av live chat och telefon i kontakten med våra kunder.

Den föreliggande nyemissionen om 9,3 Mkr är fullt garanterad av Bolagets huvudägare, vilken tillsammans med andra större ägare dessutom tecknar ett konvertibelt förlagslån om ytterligare 9 Mkr. Det totala kapitaltillskottet uppgår således till drygt 18 Mkr, vilket kommer att användas till att finansiera vår påbörjade tillväxtsatsning – en satsning som har utarbetats i samarbete med Bolagets styrelse och huvudägare. Sammanfattningsvis har vi skapat en kostnadseffektiv organisation och en plattform för tillväxt, vilket gör att vi har bra förutsättningar att snart kunna nå lönsamhet.


Jörgen Andersson
VD, Redbet Holding AB

Redbet Holding gjorde en nyintroduktion på First North under 2006.